Damlama Sulama Sistemleri

PARANA EKO YUVARLAK DRİPLİ DAMLAMA BORUSU Ø20 1,0 mm (2-4 LT.)

PARANA EKO YUVARLAK DRİPLİ DAMLAMA BORUSU Ø16 0,9 mm (2-4 LT.)

PARANA EKO YUVARLAK DRİPLİ DAMLAMA BORUSU Ø20 1,2 mm (2-4 LT.)

PARANA EKO YUVARLAK DRİPLİ DAMLAMA BORUSU Ø16 1,0 mm (2-4 LT.)

PARANA EKO YUVARLAK DRİPLİ DAMLAMA BORUSU Ø20 1,0 mm (2-4 LT.)

PARANA EKO YUVARLAK DRİPLİ DAMLAMA BORUSU Ø16 0,9 mm (2-4 LT.)

QUADRO SERİSİ YASSI BORU - 6 MİL

QUADRO SERİSİ YASSI BORU - 8 MİL

QUADRO SERİSİ YASSI BORU - 8 MİL