PARANA EKO YUVARLAK DRİPLİ DAMLAMA BORUSU Ø16 1,0 mm (2-4 LT.)