PARANA EKO YUVARLAK DRİPLİ DAMLAMA BORUSU Ø20 1,2 mm (2-4 LT.)